Copyright 2011-2012 by IFK, University of Stuttgart